პროგრამის მოდულები

სისტემაში არსებობს ორი მოდული:

  1. Manager

  2. Tester

Manager

მენეჯერის დანიშნულება ტესტირების პროცესთან დაკავშირებული ფუნქციონალის მართვა:

  1. ტესტირებისთვის საჭირო მოსამზადებელი ინფორმაციის შეტანა (Questions, Students, etc.)

  2. ტესტის შექმნა და მართვა

  3. შედეგების ანალიზი

Tester

სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომია ტესტერის მოდული, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს გაიაროს ტესტი და ნახოს მიღებული შედეგი.

Last updated